Etusivu / Queerhistoriens vänner / Föreningens stadgar

Föreningens stadgar

Godkända på föreningens konstituerande möte 20.1.2020

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Sateenkaarihistorian ystävät ry, på svenska Queerhistoriens vänner rf, och dess hemort är Helsingfors. Föreningen är tvåspråkig (finska och svenska) men det administrativa språket är finska.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja forskningen kring samt dokumentationen och synliggörandet av sexuell mångfald och könsmångfald samt queerhistoria.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

1) ordna diskussionstillfällen, seminarier och andra evenemang relaterade till queerhistoria
2) stöda, främja och utöva queerhistorisk forskning samt undervisning i queerhistoria
3) förverkliga projekt relaterade till queerhistoria
4) publicera queerhistorisk forskning och andra skrifter
5) påverka relevanta aktörer i syfte att främja forskningen kring samt dokumentationen och synliggörandet av queerhistoria.
6) samarbeta med andra aktörer för att fullfölja syftet.

För att stöda verksamheten kan föreningen ta emot donationer och testamenten samt ordna avgiftsbelagda nöjes- och festtillställningar efter att ha erhållit behövligt tillstånd. Föreningen kan äga för verksamheten nödvändig fast egendom.

3. Medlemmar

Var och en som antar föreningens syfte kan bli ordinarie medlem i föreningen. Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

En medlem som inte under två på varandra följande år erlagt medlemsavgift utesluts av styrelsen ur föreningen.

4. Anslutnings- och medlemsavgift

Årsmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som tas ut från ordinarie- och understödande medlemmar, separat för båda medlemsgrupperna. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

5. Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har en ordförande och 2-8 andra ordinarie medlemmar samt 0-8 suppleanter som alla utses vid årsmötet. De ordinarie medlemmarna bör i första hand vara verksamma inom forskningen, eller representera minnesinstitutioner och queerorganisationer.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av vice ordföranden då det anser att det behövs eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

6. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, var för sig.

7. Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

8. Föreningens möten

Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post eller genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i januari-maj. Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

9. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast 14 dygn före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller per e-post.

10. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
8. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
9. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennas suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennas suppleant/deras suppleanter
10. övriga i möteskallelsen angivna ärenden behandlas.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska hen skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

11. Ändring av stadgar och upplösning av förening

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses eller nedläggs doneras dess tillgångar till Seta-stiftelsen.