Etusivu / Sateenkaarihistorian ystävät / Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 20.1.2020   

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Sateenkaarihistorian ystävät ry, ruotsiksi Queerhistoriens vänner rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on kaksikielinen (suomi ja ruotsi), mutta hallinnollinen kieli on suomi.  

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden sekä queerhistorian (sateenkaarihistoria) tutkimusta, tallentamista ja esittämistä.   

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi  

1) järjestää keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja muita sateenkaarihistoriaan liittyviä tapahtumia  
2) tukea, edistää ja harjoittaa sateenkaarihistorian tutkimusta ja sen opetusta   
3) toteuttaa sateenkaarihistoriaan liittyviä hankkeita   
4) julkaista sateenkaarihistorian tutkimuksia tai muita kirjoituksia  
5) vaikuttaa relevantteihin toimijoihin sateenkaarihistorian tutkimuksen, tallentamisen ja esittämisen edistämiseksi  
6) tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tarkoituksensa saavuttamiseksi.   

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä ja maksullisia huvi- ja juhlatilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta.  

3. Jäsenet 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.  

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta kahdelta edelliseltä vuodelta.  

4. Liittymis- ja jäsenmaksu  

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.  

5. Hallitus  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen varsinaiset jäsenet pyritään valitsemaan tutkimuksen kentältä sekä muistiorganisaatioiden ja sateenkaarijärjestöjen piiristä.  

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.  

7. Tilikausi  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

8. Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.  

10. Vuosikokous  

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus  
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto  
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet  
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa  
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat lahjoitetaan Seta-säätiölle.