Mitä on sateenkaarihistoria?

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta puhuttaessa on 2000-luvulla alettu käyttää yhä moninaisempia termejä. Tämä kuvastaa osaltaan käynnissä olevaa muutosta, jossa aiemmat mustavalkoiset käsitykset sukupuolista ja seksuaalisuuksista ovat saaneet uusia sävyjä. Transsukupuolisuuden rinnalla näkyvyyttä ovat saaneet muun muassa intersukupuolisuus, muunsukukupuolisuus tai sukupuolettomuus, ja samaan tapaan lesbojen ja homojen lisäksi keskustelussa ovat mukana enenevässä määrin myös bi- ja panseksuaalit tai aseksuaalit. Erilaiset sateenkaari-alkuiset sanat, kuten sateenkaariperhe tai sateenkaarinuoret, ovat toimineet kattokäsitteinä, joiden avulla voidaan välttää mutkikkaat sanalitaniat tai muuttuvat kirjainyhdistelmät.

Yleisen seksuaalisuutta ja sukupuolta koskevan keskustelun ohella se, mikä alkoi lesbo- ja homohistoriantutkimuksena, on outoutunut edelleen sateenkaarihistoriaksi. Sateenkaarihistoria on kiinnostunut tutkimaan aiempaa laajemmin moninaisuuden historiallista rakentumista. Yleiskielisen sateenkaarihistorian rinnakkaisterminä voidaan käyttää myös queerhistoriaa. Tällä käsitteellä on taustaa queerteoriaan nojaavassa akateemisessa tutkimusperinteessä. Sateenkaarihistorian tutkimuksessa suunnataan huomio kulloinkin vallinneisiin sovinnaisiin normeihin ja erilaisiin pyrkimyksiin niiden ylläpitämiseksi, mutta ennen kaikkea normien ylittämiseen ja ylittämisestä koituneisiin seurauksiin. Tällöin tutkijat voivat keskittyä esimerkiksi heteronormatiivisuuteen tai normatiiviseen heteroseksuaalisuuteen ja näiden rikkoutumiseen, siinä missä cisnormatiivisuuteenkin, eli vaatimukseen siitä, että henkilön sukupuolen tulee olla yhteneväinen hänen ruumiinsa anatomian kanssa ja yksiselitteisesti luettavissa siitä.

Sateenkaari- ja queerhistoria ovat molemmat tietoisia siitä, että nykyiset, yksilöiden sukupuoli- ja seksuaali-identiteettejä ilmaisevat ja rajaavat käsitteet ovat varsin nuoria. Samoin koko nykyinen käsitys seksuaalisuudesta ja sukupuolesta on historiallisesti katsottuna melko viimeaikainen. Siksi ennen nykyisten käsitteidemme syntymistä sukupuolista ja seksuaalisuuksista on voitu ajatella myös radikaalisti toisin. Mutta miten? Sekin on yksi niistä kysymyksistä, johon queerhistoriasta kiinnostuneet tutkijat hakevat vastauksia.

Sateenkaarihistorian ystävät ry:n ylläpitämillä verkkosivuilla sateenkaarihistoria.fi tehdään tässä hengessä näkyväksi sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden historiaa. 

Tuula Juvonen ja Riikka Taavetti
Tuula Juvonen työskentelee Tampereen yliopistossa sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorina
Riikka Taavetti on poliittisen historian postdoc-tutkija Helsingin yliopistossa. 

Kirjallisuutta:

Doan, Laura (2013) Disturbing Practices: History, Sexuality, and Women’s Experience of Modern War. Chicago: The University of Chicago Press.
Juvonen, Tuula (2020) Frågor till transhistorieskrivningen. Astra 102:3, 37–39.
Juvonen, Tuula (2019) Nimeämisen mahti. Sukupuolta ja seksuaalisuutta kuvaavien termien suhteisuudesta. SQS. Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Lehti – Tidskrift för Queerforskning i Finland – Journal of Queer Studies in Finland, 13:1–2, 1—21. https://journal.fi/sqs/article/view/89126.
Juvonen, Tuula (2002) Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Tampere: Vastapaino.
Rossi, Leena-Maija (2006) Heteronormatiivisuus: käsitteen elämää ja kummastelua. Kulttuurintutkimus. 23:3, 19-28.
Riikka Taavetti (2018) Queer-historian avoimet menneisyydet. Teoksessa Elina Hakoniemi & Ilkka Kärrylä & Kristiina Silvan & Riikka Taavetti (toim.) Menneet tulevaisuudet. Ajankohta: Poliittisen historian vuosikirja 2018.Helsinki: Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/274541.
Taavetti, Riikka (2018) Queer Politics of Memory: Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts. Publications of the Faculty of Social Sciences 87. Helsinki: University of Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/244517

Sateenkaarihistorian ystävien kirjoituksia on verkkolehti, jota Sateenkaarihistorian ystävät ry julkaisee osoitteessa sateenkaarihistoria.fi/verkkolehti.

Lisätietoa verkkolehdestä

Ohjeet kirjoittajille

ISSN 2737-3908