Den outställda sexualiteten

Pia Laskar, Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museernas förändringsarbete. Stockholm, Statens historiska museer 2019.

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1357922&dswid=9966